ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO

H DUROSTICK A.B.E.E. εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο: ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015. Η παραγωγή και ο ποιοτικός έλεγχος ακολουθούν τις διαδικασίες κατά ISO 9001 και κατά ΙSO 14001. Όλα τα προϊόντα ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα και φέρουν τη σήμανση CE όπου αυτό προβλέπεται.

Πιστοποιητικο_9001_DUROSTICK

 

                                                                                     

Πιστοποιητικο_14001_DUROSTICK