ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ένας όρος που συναντάται πλέον ευρέως, περιγράφεται με διάφορους όρους. Ένας από αυτούς ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2006): «Μια έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη». 

Η ως άνω γενική περιγραφή καλύπτει την ουσία και την αναγκαιότητα των δράσεων της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δύναται όμως να υλοποιηθεί μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ανάλογα με την εθνική, γεωγραφική και πολιτισμική ταυτότητα που χαρακτηρίζει τον φορέα που την εκφράζει.
 

Η DUROSTICK αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες παραγωγής στην Ελλάδα υιοθετεί δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αντανακλώντας το ουσιαστικό ενδιαφέρον για τη χώρα από την οποία προέρχεται και για την οποία κατά κύριο ρόλο προσφέρει εδώ και πάνω από 30 χρόνια λύσεις για κάθε οικοδομική ανάγκη.


Στόχος της DUROSTICK αποτελεί η υιοθέτηση δράσεων κάθε χρόνο που θα ενδυναμώνουν και θα δίνουν λύσεις σε κάθε κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, όπου η εταιρεία μπορεί να συνδράμει. Μέσα από μία σειρά ενεργειών, όπως:

  • η υποστήριξη και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας,
  • η δημιουργία κοινών δράσεων υποστήριξης με τη συνέργεια εταιρείας – εργαζομένων,
  • η φιλοσοφία ποιότητας και ανάπτυξης στις προϊοντικές λύσεις που παρέχει,
  • πρωτοβουλίες στήριξης τοπικών κοινοτήτων, φορέων, ΜΚΟ, κ.α.
  • η υποστήριξη και αρωγή αθλητικών και πολιτιστικών οργανισμών

Με αυτόν τον τρόπο ικανοποιείται το βασικό όραμα και η φιλοσοφία του ιδρυτή της, μέσω της διοχέτευσης αυτών στο κοινωνικό σύνολο που περιβάλει την εταιρεία. Αυτό φυσικά αποτελείται από τους εργαζόμενους, την αγορά, τις τοπικές κοινωνίες, φορείς και οργανισμούς, την κοινωνία εν γένει και το περιβάλλον.