κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

Ακρυλικό 100%

Χρώμα υψηλών απαιτήσεων
Ακρυλικό χρώμα υδατικής διασποράς, κατάλληλο για εσωτερική, αλλά κυρί­ως για εξωτερική χρήση. Διακρίνεται για την εξαιρετική του αντοχή στους ατμοσφαιρικούς ρύπους και τις δυσμε­νείς καιρικές συνθήκες σε ήδη βαμμέ­νες και νέες επιφάνειες από μαρμαρο­σοβά και μπετόν. Ελαττώνει την πιθα­νότητα διάβρωσης της τοιχοποιίας και ενανθράκωσης του σκυροδέματος από διαλυμένα CO2 & SO2. Διασφαλίζει υψηλή πρόσφυση, καλυ­πτικότητα και λευκότητα που διαρκεί, ενώ δεν σαπωνοποιείται. Επιτρέπει τη διαπνοή στην επιφάνεια όπου εφαρμό­ζεται, δίνοντας τη δυνατότητα στους υδρατμούς να διαφεύγουν. Πιστοποιη­μένο ‘ψυχρό’ χρώμα (χαμηλής θερ­μικής αγωγιμότητας), υψηλής ανακλα­στικότητας, από το Πανεπιστήμιο Αθη­νών, Τμήμα Φυσικής, Τομέας Φυσικής Εφαρμογών ως 100% ακρυλικό χρώμα για εξωτερικές τοιχοποιίες. Eίναι ιδανικό για την προστασία και τη διακό­σμηση νέων ή ήδη βαμμένων επιφανει­ών από σοβά, μπετόν, τσιμεντοσανίδα, κατάλληλα προετοιμασμένα προκατα­σκευασμένα δομικά στοιχεία κ.ά. Εσωτερικά, εφαρμόζεται σε χώρους όπου απαιτείται συχνός καθαρισμός, όπως παιδικά δωμάτια, χώροι εκτεθει­μένοι στη νικοτίνη, δημόσια και ιδιωτι­κά γραφεία, νοσοκομεία, χώροι εστί­ασης κ.ά.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόδοση Περίπου 10-12m²/lt ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.
Συσκευασία 750ml, 3lt, 10lt.