κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

Hard Floor

Αυτοεπιπεδούμενο, διακοσμητικό, ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα με μεταλλικά σφαιρίδια, για πάχη 5-10mm ανά στρώση
Χυτό, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονί­αμα, αρχιτεκτονικό, το οποίο περιέχει μεταλλικά σφαιρίδια, ειδικά πρόσθετα και χαλαζιακά αδρανή. Διακρίνεται για τις υψηλές μηχανικές αντοχές του, την ιδιαίτερη αντοχή σε κρούση, τριβή και θλίψη για στρώσεις πάχους 5mm έως 10mm. Έχει εξαιρετικές ρεολογικές ιδιότητες, ισχυρή πρόσφυση σε δάπεδα από σκυρόδεμα, μωσαϊκό, πολυκαιρι­σμένα πλακίδια ή πλάκες πεζοδρομίου. Eφαρμόζεται σε δά­πεδα που υπόκεινται σε αναπαλαίω­ση, αλλά και ως διακοσμητική ενιαία επίστρωση σε εσωτερικούς (ελάχιστο πάχος εφαρμογής 5mm) και εξωτερι­κούς (προτεινόμενο πάχος εφαρμογής 10mm) χώρους. Ιδανικό για εφαρμογές σε δάπεδα που πρόκειται να δεχθούν ιδιαίτερη κατα­πόνηση, όπως αυλές, πεζόδρομους, αλλά και χώρους υψηλής επισκεψιμότη­τας (εμπορικά κέντρα, αποθήκες κλπ.).
Κατατάσσεται ως υλικό επικάλυψης δα­πέδων στην κατηγορία CT-C30-F10-AR2 σύμφωνα με το πρότυπο EN 13813.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση

Περίπου 8,5kg/m2/5mm πάχους στρώσης, 17kg/m2/10mm πάχους στρώσης.

Συσκευασία 25kg.