κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις; εδώ υπάρχει λύση!

dB Block

Πολυχρηστική πάστα

6 μοναδικές ιδιότητες σε 1 καινοτόμο προϊόν. Αντι­ρηγματικό, Αντικραδασμικό, Θερμομονωτικό, Ηχο­μονωτικό, Συγκολλητικό & Στεγανωτικό επίχρι­σμα. Σε μορφή πάστας, με υψηλή πρόσφυση σε κάθε τύπο επιφάνειας, χωρίς τη χρήση ασταριού. Η καινοτόμος σύνθεσή του, εμπεριέχει ακρυλικές και πολυουρεθανικές ρητίνες, καθώς και μείγμα καουτσούκ τύπου Buna-s. Παρέχει υψηλή ηχομο­νωτική ικανότητα απορρόφησης αερόφερτων και κτυπογενών θορύβων που προέρχονται από το εξωτερικό ή το εσωτερικό περιβάλλον, περιορί­ζοντας τη μετάδοση ενοχλητικών θορύβων από 50% έως και 70%. Η μοναδικότητά του, εστιάζεται στην παστώδη μορφή του, που διασφαλίζει εξαιρε­τική εργασιμότητα και δυνατότητα εφαρμογής ακό­μη και στα πλέον δυσπρόσιτα σημεία των κτιρια­κών δομών, ενώ απαιτείται μικρή αναλογία βάρους και πάχους ως προς την καλυπτόμενη επιφάνεια. Εφαρμόζεται σε εσωτερικές και εξωτερικές, κάθε­τες ή οριζόντιες οικοδομικές επιφάνειες από σοβά ή μπετόν, συστήματα ξηράς δόμησης με γυψοσανί­δες ή τσιμεντοσανίδες, ξύλινες επιφάνειες και ξυ­λοκατασκευές από κόντρα πλακέ θαλάσσης, OSB κ.ά., μεταλλικές επιφάνειες και σιδηροκατασκευ­ές, λαμαρίνες, πάνελ αλουμινίου, πολυεστέρα, πλαστικό, σωλήνες PVC και πλήθος άλλων υλικών.

Το dB BLOCK δημιουργήθηκε για να αντιμετωπί­σει την ηχορύπανση, να προσφέρει θερμομόνωση, στεγανοποίηση, αντικραδασμικότητα και αντιρηγ­ματική προστασία και να διασφαλίσει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στους κατοίκους κάθε κτιρί­ου, στον αρχικό σχεδιασμό του οποίου δεν είχαν προβλεφθεί τα ανωτέρω. Είναι ιδανικό για εφαρ­μογή σε υπό κατασκευή ή και υφιστάμενα κτίρια, αλλά και για ανακανίσεις ξενοδοχείων, καταστη­μάτων, κέντρων διασκέδασης κ.ά..

Σύστημα εσωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων

H εσωτερική θερμομόνωση και ηχοπροστα­σία που επιτυγχάνεται με την εφαρμογή του dB BLOCK είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση για πα­λαιές, αλλά και νέες κατοικίες όπου εύκολα, γρή­γορα και οικονομικά μπορούν να αναβαθμίσουν την θερμομονωτική και ηχομονωτική αξία τους. Λό­γω του μικρού πάχους εφαρμογής του (2-3mm) είναι ιδανικό για εσωτερικούς τοίχους (υγρούς, κρύους), ταβάνια, σοφίτες, ντουλάπες εσωτερι­κά, χωρίς την παραμικρή ‘αναστάτωση’ του χώρου. Τοίχοι και ταβάνια, μετά από την επίχρισή τους με dB BLOCK, ηχομονώνονται, στεγανοποιούνται, θερ­μομονώνονται και προστατεύονται από ρηγματώσεις.

Σύστημα προστασίας όψεων κτιρίων

Η εισαγωγή του dB BLOCK στη διαδικασία εφαρμο­γής - βαφής εξωτερικών όψεων, ενισχύει τις θερμομονωτικές ιδιότητες τους. Διασφαλίζει τη στεγα­νότητά τους, την αντιρηγματική προστασία των σο­βάδων και ηχομονώνει από αερόφερτους θορύβους που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον.

Σύστημα στεγανοποίησης ταρατσών

Η εφαρμογή του dB BLOCK ως υπόστρωμα των στε­γανωτικών στρώσεων σε ταράτσες, διασφαλίζει την απόλυτη στεγανοποίηση των επιφανειών διαχρονι­κά (δεν γηράσκει), ακόμη και στην περίπτωση που η τελική στεγανωτική επίστρωση ‘πληγωθεί’ ή πα­ρουσιάσει αστοχίες στα σημεία. Λόγω της ελαστι­κότητάς του, θα παρακολουθεί διαχρονικά την κινη­τικότητα των επιφανειών και δεν θα επηρεαστεί από τις μικροδονήσεις του υποστρώματος και τις θερμο­κρασιακές μεταβολές, με φυσικό αποτέλεσμα την προστασία και την επιμήκυνση του χρόνου ζωής της τελικής στεγανοποιητικής στρώσης.

Σύστημα προστασίας και βαφής γηπέδων (dB BLOCK + SUPER FLOOR PU):

Εφαρμόζεται σε κλειστά και ανοιχτά γήπεδα, όπως γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, ιδιωτικών και δημόσιων χώρων, σχολείων, ξενοδοχείων κλπ., δι­ασφαλίζοντας σε μεγάλο βαθμό την ασφάλεια των αθλητών και την άνεση κατά τη διάρκεια των αθλη­τικών δραστηριοτήτων. Το αποτέλεσμα της εφαρ­μογής τους είναι η δημιουργία ενός δαπέδου ελαστικού, στεγανού, ανθεκτικού στην καθημερινή χρήση και την τριβή.

Πιστοποιημένο από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ερ­γαστήριο Νανοεφαρμογής του Ινστιτούτου Θεωρη­τικής και Φυσικής Χημείας), ως προς τις ηχομονω­τικές ιδιότητές του. Πιστοποιημένο από το Πανε­πιστήμιο Αθηνών (Ομάδα Μελετών Κτιριακού Πε­ριβάλλοντος, Τμήμα Φυσικής), ως προς τις θερμο­μονωτικές ιδιότητές του. Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυ­ροδέματος (c) κατά EN 1504-2.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση

1,1kg/m²/mm πάχους στρώσης

Συσκευασία

Δοχείο 3kg, 10kg και 15kg